Myy autosi vaivattomammin ja nopeammin 
Laatuauto Tampereen ammattilaisten avulla 

MYYNTITILI

Helpompi tapa myydä auto 

Haluatko saada autosi kau­paksi nopeasti, pie­nem­mällä vai­valla? Ehkä sinulla ei ole aikaa tai kiin­nos­tusta hoitaa autosi myyntiä itse tai haluat var­mistaa, että saat siitä parhaan mah­dol­lisen hinnan. Hyö­dynnä Laa­tuauto Tam­pereen myyn­titili ja anna ammat­ti­laisten hoitaa autosi välitys puolestasi.

Miksi valita Laatuauto Tampereen myyntitili? 

Tar­joamme sinulle vai­vat­toman avaimet käteen -rat­kaisun autosi myyntiin ja ammat­ti­laiset huo­leh­tivat autosi myyn­ti­pro­ses­sista alusta loppuun saakka.

Meillä saat ammat­ti­laisen tekemän luo­tet­tavan hinta-arvion autosi arvosta. Puu­naamme ja kiil­lo­tamme autosi myyn­ti­kuntoon ja otamme siitä laa­dukkaat myyntikuvat.

Huo­leh­dimme puo­lestasi hou­kut­te­le­vasti myyn­ti­teks­tistä, myynti-ilmoi­tuksen teke­mi­sestä ja auton mai­nos­tuk­sesta. Kun kaupat syn­tyvät, laa­dimme myyn­tia­sia­kirjat puolestasi.

MITEN MYYNTITILI TOIMII?

Myyntitiliin sisältyy

  • Hinta-arvio autostasi
  • Lunastus autosi mah­dol­li­sesta loppuvelasta
  • Vakuutus autollesi myynnin aikaisten koea­jojen ja siir­tojen ajaksi
  • Autosi myyn­ti­kuntoon vii­meistely, valo­kuvien otta­minen ja myynti-ilmoi­tuksen teke­minen puolestasi
  • Autosi mai­nostus, myyn­tia­sia­kir­jojen laa­ti­minen sekä rekis­te­röinti ja ilmoitus vakuutusyhtiölle
  • Koko myyn­ti­pro­sessin ajan kestävä hen­ki­lö­koh­tainen palvelu

Etusi verrattuna siihen, jos myisit autosi itse

  • Myynti tapahtuu auto­kaupan ammat­ti­laisten toimesta
  • Voimme ottaa auto­liik­keenä vaih­dossa tar­jot­tavan auton
  • Auton osta­jalle moni­puo­liset rahoituspalvelut
  • Hoi­damme kaikki paperit ja vakuu­tukset ker­ralla kuntoon

Kiinnostuitko? Me välitämme autosi ammattitaitoisesti ja nopeasti.