Laatuauto Tampere 

Unelma-autoja
jo vuodesta 1989

Laatuauto Tampere palvelee sinua,  jolla on vaativa maku.

Laa­tuauto Tam­pereen myy­mä­lästä löydät tyy­lik­käitä, ajat­tomia ja sport­tisia autoja, joiden laa­dusta ei tingitä. Osaa­valla hen­ki­lö­kun­nal­lamme on pitkän linjan osaa­minen ja näkemys autoista. Meillä auto ei ole ainoastaan kul­ku­väline, vaan edustaa vah­vasti myös omis­ta­jansa elämäntyyliä. 

Valoisat tilamme sijait­sevat Lah­des­jär­vellä Tam­pe­reella vilkkaan ohi­tustien var­rella. Meille on helppo löytää ja tulla, voit poiketa meillä vaikka ohikulkumatkalla. 

Tule liik­kee­seemme tutus­tumaan tasok­kaaseen vali­koi­maamme tai hyö­dynnä toi­mi­tus­pal­ve­luamme – kul­je­tamme ja nou­damme autot ympäri Suomen. 

Laadukkaat erikoisautot Euroopasta

Liik­keemme vali­koima päi­vittyy jat­ku­vasti myös laa­duk­kailla tuontiautoilla. 

Tuomme eri­koi­sautoja kuu­kausittain Ruotsin lisäksi Rans­kasta, Sveit­sistä, Hol­lan­nista, ja Bel­giasta sekä Luxem­bur­gista.
Autot tuodaan luo­tet­tavien yhteis­työ­kump­pa­nei­demme kautta tai suoraan omista Euroopan liikkeistämme. 

Auton tuonti Suomeen
asiakkaan toiveiden mukaan 

Mikäli vali­koi­mas­tamme ei vielä löydy unel­miesi autoa, voimme tuoda sel­laisen muista liik­keis­tämme tai etsiä kri­tee­reidesi mukaisen eri­koi­sauton Euroopasta. 

Auton tuonti ulko­mailta hoituu nopeasti ja tur­val­li­sesti avaimet käteen -pal­veluna. Huo­leh­dimme puo­lestasi auton etsin­nästä, kul­je­tuk­sesta, rekis­te­röin­ti­toi­men­pi­teistä ja kai­kista tuon­ti­jär­jes­te­lyistä sekä koh­de­maassa että Suomessa. 

Hyö­dynnä auton maa­han­tuon­nissa ammat­ti­laisten koke­musta ja laajaa yhteistyöverkostoa.

Eri­koi­sau­tojen & uusien autojen tuonti Suomeen
- vain 2 viikkoa tilauksesta! 

Olemme myös viral­linen Startech -jäl­leen­myyjä!

LAATU, NOPEUS, TAITO 
Olemme mukana matkalla huipulle!

Laa­tuauto Tampere tukee nuorta urheilua. Kuvissa esiintyy kum­mi­pe­laa­jamme, Tap­paran nuori lupaus
Jere Viro­lainen #94

Ota yhteyttä laatuautojen ammattilaisiin!

Myy­jämme pal­ve­levat sinua hymyssä suin ja asian­tun­te­vasti, ja aut­tavat löy­tämään juuri sinulle sopivan auton.

Tutustu myös outlet-kaup­pamme tar­jontaan! Out­le­tistä löytyy autoja jokai­selle kukkarolle.

RAHOITUS

Liik­keemme vali­koima päi­vittyy jat­ku­vasti myös laa­duk­kailla tuontiautoilla. 

Tuomme eri­koi­sautoja kuu­kausittain Ruotsin lisäksi Rans­kasta, Sveit­sistä, Hol­lan­nista, ja Bel­giasta sekä Luxem­bur­gista. Autot tuodaan luo­tet­tavien yhteis­työ­kump­pa­nei­demme kautta tai suoraan omista Euroopan liikkeistämme. 

TEIPPAUSPALVELUT

Teemme asian­tun­te­vasti auton teip­paukset ja lasien tum­men­nukset.
Auton ikku­noiden tum­men­ta­minen on näyt­tä­vyyden lisäksi myös tur­val­li­suutta parantava rat­kaisu. Sävy­tetyt auton ikkunat estävät näköyh­teyden auton ulko­puo­lelta sisälle. Ikkunan rik­kou­tuessa lasin­sirut eivät vahin­goita mat­kus­tajia, vaan jäävät kiinni teip­paukseen.
Jos haluat autosi ikku­noihin tai ajo­va­loihin teip­pauk­sella tum­men­nukset, tule meille pal­vel­ta­vaksi. Teemme myös isompia yli­teip­pauksia, joilla saadaan muu­tettua hel­posti ja edul­li­sesti koko auton ilmettä ilman maalaamista.

TOIMITUS

Toi­mia­lu­eemme on koko Suomi, sillä toi­mi­tamme ja nou­damme vai­vatta autot Suomen laa­jui­sesti. Ei siis hätää, jos et esi­mer­kiksi pääse liik­keeseen paikan päälle nou­tamaan uutta autoasi, me voimme toi­mittaa sen tur­val­li­sesti kotio­vellesi minne päin Suomea tahansa.